slide

Документи | ДГС Айтос

ИНФОРМАЦИЯ за обема дървесина, която ще се предлага по реда на чл.38, ал.1 от Наредбата, от ЛСФ 2021г. на ТП ДГС Айтос-местни търговци
Файл
Добавен
12.11.2020 / ДГС Айтос
Покана от РДГ-Бургас и ТП ДГС Айтос до обществеността и всички заинтересовани страни относно извършена инвентаризация на горските територии и изработени горскостопански карти и др.
Файл
Добавен
28.09.2020 / ДГС Айтос
Обявление във връзка със задоволяване на местното население с дърва за огрев за отоплит.сезон 2020/2021г. на терит. на ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
03.01.2020 / ДГС Айтос
ИНФОРМАЦИЯ за обема на дървесината, която ще се предлага през 2020г. на местни търговци, по реда на чл.38,ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
Файл
Добавен
07.11.2019 / ДГС Айтос
Правила за закупуване на горски територии от държавните предприятия по чл.163 от Закона за горите.
Файл
Добавен
08.10.2019 / ДГС Айтос
Обявление във връзка със задоволяване на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2019/2020год.на територията на ТП ДГС Айтос
Файл
Добавен
14.02.2019 / ДГС Айтос
Обявление за местни търговци
Файл
Добавен
14.11.2018 / ДГС Айтос
Обявление във връзка със задоволяване на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2018/2109гд. на територията на ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
16.08.2018 / ДГС Айтос
Одобрена план-сметка за ремонт на съществуващи и направа на нови временни горски пътища и противопожарни мероприятия,на терит.на ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
09.02.2018 / ДГС Айтос
Одобрен график за товарене,транспортиране и разтоварване на дървесина.
Файл
Добавен
10.01.2018 / ДГС Айтос
Обявление за предложение за добив и преработване на дървесина на търговци,които отговарят на изискванията на чл.115 от Закона за горите, през 2018г.
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДГС Айтос
Протокол от работна среща,относно опазването на горските територии в Община Руен от замърсяване с битови отпадъци
Файл
Добавен
21.08.2017 / ДГС Айтос
Обявление във връзка със задоволяване на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2017/2108гд. на територията на ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
18.08.2017 / ДГС Айтос
Доклад за мониторинг на сертифицирани горски територии и горите с високи консервационни стойности,на територията на ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
12.07.2017 / ДГС Айтос
Писмо относно изисквания при провеждането на процедурите за ползване на дървесина от годишните планове за 2017г.
Файл
Добавен
07.11.2016 / ДГС Айтос
Обявление за предложени количества дървесина по реда на чл.38,ал.1 от Наредбата за ТП ДГС Айтос за ЛФ 2017г.
Файл
Добавен
02.11.2016 / ДГС Айтос
Определени количества дърва за огрев за продажба на физически лица за лична употреба за отоплителен сезон 2016-2017 год.на територията на ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
15.08.2016 / ДГС Айтос