Процедури

Процедура № 4202 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 27.05.2020
Втора дата 15.06.2020
Начална цена 3,232.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури по Закона за държавната собственост
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост, находящи се в района на дейност на ТП ДГС Айтос при ЮИДП ДП Сливен

Данни за дървесината

Обект/и № Обект 1 и Обект 2
Дървесен вид 0
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.