Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4404 ДГС Айтос 12.06.2020 18.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26.27 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1.94 куб.м. 28.21 куб.м.
здб
2012-06 Процедури за продажба на дървесина 5,104.60 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 18.06.2020г. Виж пълна информация
4310 ДГС Айтос 01.06.2020 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за срок от 12 месеца за нуждите на ТП ДГС Айтос” Виж пълна информация
4252 ДГС Айтос 15.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
др
2/2020 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 31,515.00 лв. без ДДС
Предмет: Пълна обработка на почвата с изкоренители на дълбочина до 60 см ; Риголване с дълбочина до 60 см ; Подравняване на площите след риголване с булдозерна дъска; Отваряне на дупки с тракторен свредел Ф 60/80 см в отд.554-в,г,м на територията на ТП „ДГС Айтос” върху площ от 82 дка“ - за Обект №2/2020 Виж пълна информация
4221 ДГС Айтос 11.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
разл.
обект№1/2020 Лесокултурни мероприятия 128,475.00 лв. без ДДС
Предмет: "Подпомагане на естественото възобновяване чрез изсичане на подлес в и около котлите и др"-обект 1/2020. Виж пълна информация
4202 ДГС Айтос 27.05.2020 15.06.2020 Обект 1 и Обект 2 Процедури по Закона за държавната собственост 3,232.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост, находящи се в района на дейност на ТП ДГС Айтос при ЮИДП ДП Сливен Виж пълна информация
4186 ДГС Айтос 26.05.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 15,055.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ Поддържане чрез престъргване на Минерализовани ивици и Лесокултурни прегради на територията на ТП ДГС Айтос за срок от 12 месеца” Виж пълна информация
4062 ДГС Айтос 17.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 18.2 куб.м. 85.78 куб.м. 103.95 куб.м. 536.4 куб.м. 0 куб.м. 640.38 куб.м.
ак
2013-04/2011-05 Процедури за продажба на дървесина 45,034.56 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 17,03,2020г. Виж пълна информация
3985 ДГС Айтос 28.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
113.96 куб.м. 8.73 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 122.69 куб.м.
бб,чб
2023/2026 Процедури за продажба на дървесина 9,878.05 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 28 ,02,2020г. Виж пълна информация
3965 ДГС Айтос 19.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 26 куб.м. 0 куб.м. 277 куб.м. 377 куб.м. 0 куб.м. 654 куб.м.
бл,здб,цр
2035 Процедури за добив на дървесина 13,330.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2035. Виж пълна информация
3964 ДГС Айтос 05.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
167 куб.м. 245 куб.м. 34 куб.м. 410 куб.м. 157 куб.м. 0 куб.м. 749 куб.м.
чб,цр,чдб,бл,гбр,избк,срлп
2034 Процедури за добив на дървесина 18,501.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект 2034. Виж пълна информация
3963 ДГС Айтос 05.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 161 куб.м. 32 куб.м. 387 куб.м. 326 куб.м. 0 куб.м. 713 куб.м.
бл,цр,избк,кгбр
2033 Процедури за добив на дървесина 17,112.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект 2033. Виж пълна информация
3962 ДГС Айтос 05.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 30 куб.м. 23.95 куб.м. 277 куб.м. 345 куб.м. 0 куб.м. 622 куб.м.
бл,цр,избк,кгбр
2032 Процедури за добив на дървесина 14,928.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект 2032. Виж пълна информация
3961 ДГС Айтос 05.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
20 куб.м. 65 куб.м. 17 куб.м. 257 куб.м. 300 куб.м. 0 куб.м. 577 куб.м.
избк,цр,здб,гбр,кгбр
2031 Процедури за добив на дървесина 13,411.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект 2031. Виж пълна информация
3910 ДГС Айтос 07.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26.76 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 26.76 куб.м.
бл,здб
1965-12 Процедури за продажба на дървесина 4,756.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 07,02,2020г. Виж пълна информация
3888 ДГС Айтос 29.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 3 куб.м. 3 куб.м. 33 куб.м. 45 куб.м. 0 куб.м. 78 куб.м.
чб,бл,цр
2030 Процедури за добив на дървесина 1,278.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите разкройване и извоз на отсечени дървета при почистване на ел.просеки от Обект № 2030. Виж пълна информация
3885 ДГС Айтос 04.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 318.44 куб.м. 89.39 куб.м. 668.53 куб.м. 104.54 куб.м. 0 куб.м. 773.07 куб.м.
чб,бб,чдб,срлп,брк
2013-02/2023-02/2023-03 Процедури за продажба на дървесина 47,193.34 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 04,02,2020г. Виж пълна информация
3877 ДГС Айтос 27.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
58.94 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 72.28 куб.м. 131.22 куб.м.
избк
1954-10,1955-10,1955-09 Процедури за продажба на дървесина 11,224.64 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина на вр.склад на първия по време явил се кандидат,на основание чл.72,ал.4,изр.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП. Виж пълна информация
3806 ДГС Айтос 03.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 36 куб.м. 32 куб.м. 0 куб.м. 68 куб.м.
бб,цр,бл
2027 Процедури за добив на дървесина 1,080.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2027. Виж пълна информация
3805 ДГС Айтос 03.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 84 куб.м. 14 куб.м. 178 куб.м. 143 куб.м. 0 куб.м. 321 куб.м.
бл,цр,кгбр
2029 Процедури за добив на дървесина 6,543.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2029. Виж пълна информация
3793 ДГС Айтос 03.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
58.94 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 58.94 куб.м.
избк
1954-10,1955-10 Процедури за продажба на дървесина 5,586.50 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 03.01.2020г. Виж пълна информация