Обща информация

ДГС Айтос

"Югоизточно Държавно Предприятие" ДП - Сливен
1. Име и местонахождение на държавното горско стопанство
Държавно горско стопанство "Айтос" носи името на град Айтос, където се намира седалището му. На север от него се намират държавни лесничейства "Смядово", "Цонево" и "Шерба", на запад граничи с Държавно горско стопанството "Карнобат", на юг през земделски земи - с Държавно горско стопанството "Бургас" и на изток - с Държавно горско стопанството "Несебър".
В административно отношение Държавното горско стопанство "Айтос" се числи към Регионолна дирекция по горите гр.Бургас . От 2008 година ДЛ Айтос е пререгистрирано като ДГС Айтос с право на стопанска дейност.
През територията на стопанствотото преминават магистралата София-Бургас,
и шосето Айтос-Провадия.
Стопанството е сертифицирано за отговорно управление на гори със сертификационен код CU-FM/COC-854057.
ДГС е разположено върху територията на две общини – Айтос и Руен :
Община Айтос е с обща площ 40306,9 ха, от които горска площ 10104,7 ха. На територията на общината има 17 населени места, попадащи на територията на ДГС Айтос.
Община Руен е с обща площ 68991,7 ха, от които горска площ 35231,5 ха. На територията на ДГС от общината са разположени 38 населени места. Други 3 са преминали към териториалния обхват на ДЛС Несебър през 2001 година.
2. Географско положение, Релеф и хидрография Територията на Държавно горско стопанство "Айтос" се намира в Бургаска област и обхваща изцяло две общини със съответните землищата в тях, а именно-Община гр.Айтос и Община с.Руен.
Държавно горско стопанство "Айтос" се намира между 42°38' и 42°59' северна ширина и 27°08' и 24°31' източна дължина по Гринуич.
Територията му се намира в Източна Стара планина и отчасти в района на Задбалканските полета. Горите и горските площи са разположени по склоновете на Карнобатско-Айтоската, Котленско-Върбишката и Еминско-Камчийската планини и само малка част от тях – в Айтоско поле. Държавното лесничейство има неправилна форма с дължина от север на юг около 37.5 км и ширина от изток на запад около 48.8 км.
В морфографско отношение, релефът в района на лесничейсвото обхваща източната част на младите Старопланински нагъвания и малка част от Централно-средногорската морфоструктура (Айтоското поле).
Силно нагънатия терен в района на Държавно горско стопанството "Айтос" е позволил да се образува сравнително гъста хидрографската мрежа – от 0.5 до 2 км на 1 кв.км площ. Всичките водни течения на територията на стопанството се вливат в Черно море, като най големите и важни от тях са река Луда Камчия и Шиваровска река.
3. Климатични условия
Според класификационната схема на Събев и Станев "Климатични райони на България и техния климат" - 1963 година, територията на Държавно горско стопанство "Айтос" се намира в Европейско-континенталната климатична област - Преходно-континентал-ната климатична подобласт и обхваща два климатични района, а именно:
- Климатичен район на Източна Средна България
- Задбалкански нископланински климатичен район

news-panel-image
  • Горски служители от ДГС-Айтос посетиха детски градини за Седмица на гората

    С интересна горска беседа децата бяха запознати с дейността на лесовъда и правилата при посещение в гората.

  • ДГС-Айтос раздаде безвъзмездно фиданки за Седмица на гората

    Инициативата е част от кампанията на ЮИДП