Процедури

Процедура № 3415 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 10.09.2019
Втора дата
Начална цена 13,617.81 лв. без ДДС
Тип на процедурата Договаряне
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата На първия по време явил се кандидат
Предмет На основание чл.72, ал.4, изр. 2-ро от НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Данни за дървесината

Обект/и № 1917, 1955
Дървесен вид здб
Едра 43.97 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 64.36 куб.м.
Всичко 108.33 куб.м.