Процедури

Процедура № 4444 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 29.06.2020
Втора дата
Начална цена 2,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки - на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Предмет „Доставка на поливни системи и техническо оборудване за тях - за нуждите на ТП ДГС Айтос - за срок от 12 месеца“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.